Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Kraśniku w dniu 01 stycznia 1998 roku.

MOSiR jest samorządową jednostką budżetową miasta Kraśnik realizującą zadania zgodnie ze Statutem uchwalonym przez Radę Miejską w Kraśniku z dnia 27.02.2003 roku. Realizuje zadania miasta Kraśnik w zakresie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotne w oparciu o przekazane w zarząd mienie komunalne.

Do zadań głównych ośrodka należy:

  • Utrzymywanie w gotowości technicznej i eksploracyjnej terenów, obiektów sportowych i rekreacyjnych.
  • Udostępnianie posiadanej bazy sportowej społeczeństwu, organizacjom i zakładom pracy.
  • Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej poprzez:
    – organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych własnych oraz zleconych
    – propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form sportu i rekreacji

Siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajduje się przy ulicy Żwirki i Wigury 2. Więcej w dziale kontakt.