Zarządzenie Nr 10/2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku
z dnia 16.12.2020r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kraśniku
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam co następuje:

§1
Ogłaszam nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w MOSiR Kraśnik- Główny Księgowy.
§2
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej MOSiR Kraśnik oraz na stronie MOSiR Kraśnik.
§ 3
Treść ogłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Treść zarządzenia

Ogoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzdnicze w MOSiR Kranik.

Oświadczenie kandydata

Klauzula informacyjna

Proces rekrutacji

Oświadczenie - dane osobowe